skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Latin American Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Cicalo, A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: The Color of Modernity: São Paulo and the Making of Race and Nation in Brazil

Cicalo, André

Journal of Latin American Studies, Vol.48(2), pp.405-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022216X ; E-ISSN: 1469767X ; DOI: 10.1017/S0022216X16000134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: In Light of Africa: Globalizing Blackness in Northeast Brazil

Cicalo, André

Journal of Latin American Studies, pp.202-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022216X ; E-ISSN: 1469767X ; DOI: 10.1017/S0022216X15001418

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...