skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Church, David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Law

Smith, Mark J. ; Garner, Donald ; Church, David ; Schueren, Paulette Vander ; Price, Charles ; Picot, Gerhard ; Kenny, Denise ; Greenbaum, Jeffrey ; Vasciminni, Maurizio ; Brownlee, Lisa ; Brække, Anne-Kirsti ; Eikland, Catherine Herceg ; Vernerson, Cecilia ; Hoare, Edward ; Bond, Robert ; Blumrosen, Alexander ; Legler, Thomas

The International Lawyer, 1 October 1999, Vol.33(3), pp.695-713 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207810 ; E-ISSN: 21696578

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...