skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: Q - Science. xóa Tác giả/ người sáng tác: Chuang, Lewis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Eye Tracking and Visualization: Foundations, Techniques, and Applications. ETVIS 2015
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye Tracking and Visualization: Foundations, Techniques, and Applications. ETVIS 2015

Burch, Michael ;Chuang, Lewis ;Fisher, Brian ;Schmidt, Albrecht ;Weiskopf, Daniel;; Hege, Hans-Christian (Editor) ; Hoffman, David (Editor) ; Johnson, Christopher R (Editor) ; Polthier, Konrad (Editor) ; Rumpf, Martin (Editor) ; Burch, Michael (Editor) ; Chuang, Lewis (Editor) ; Fisher, Brian (Editor) ; Schmidt, Albrecht (Editor) ; Weiskopf, Daniel (Editor)

Mathematics and Visualization

ISBN: 9783319470238 ; ISBN: 331947023X ; E-ISBN: 9783319470245 ; E-ISBN: 3319470248 ; DOI: 10.1007/978-3-319-47024-5

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...