skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chuang, Emmeline xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting cross-sector partnerships in child welfare: qualitative results from a five-state strategic planning process

Collins - Camargo, Crystal ; Armstrong, Mary I. ; Mcbeath, Bowen ; Chuang, Emmeline

Child Welfare, Jan-Feb, 2013, Vol.92(1), p.33(31) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-4021

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in local public child welfare agencies 1999–2009

Wells, Rebecca ; Jolles, Mónica Pérez ; Chuang, Emmeline ; Mcbeath, Bowen ; Collins-Camargo, Crystal

Children and Youth Services Review, March 2014, Vol.38, pp.93-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-7409 ; E-ISSN: 1873-7765 ; DOI: 10.1016/j.childyouth.2014.01.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare organization-education partnerships and career ladder programs for health care workers

Dill, Janette S. ; Chuang, Emmeline ; Morgan, Jennifer C.

Social Science & Medicine, Dec, 2014, Vol.122, p.63(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare organization-education partnerships and career ladder programs for health care workers

Dill, Janette S. ; Chuang, Emmeline ; Morgan, Jennifer C.

Social Science & Medicine, Dec, 2014, Vol.122, p.63(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare organization–education partnerships and career ladder programs for health care workers

Dill, Janette S ; Chuang, Emmeline ; Morgan, Jennifer C

Social Science & Medicine, December 2014, Vol.122, pp.63-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2014.10.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chuang, Emmeline
  2. Dill, Janette S
  3. Chuang, E.
  4. Morgan, Jennifer C
  5. Collins-Camargo, Crystal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...