skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa Tất cả các phiên bản Chuah, Joon Hao xóa Tất cả các phiên bản Lok, Benjamin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal learning in a virtual patient simulation of cranial nerve palsies: the interaction between social learning context and student aptitude

Johnson, Teresa R ; Lyons, Rebecca ; Chuah, Joon Hao ; Kopper, Regis ; Lok, Benjamin C ; Cendan, Juan C

Medical teacher, 2013, Vol.35(1), pp.e876-84 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1466-187X ; PMID: 22938679 Version:1 ; DOI: 10.3109/0142159X.2012.714884

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lyons, Rebecca
  2. Cendan, Juan
  3. Johnson, Tr
  4. Chuah, Joon Hao
  5. Kopper, Regis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...