skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 118  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chu, Ruiqing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large electric-field-induced strain in SrZrO.sub.3 modified Bi.sub.0.5(Na.sub.0.80K.sub.0.20).sub.0.5TiO.sub.3 lead-free electromechanical ceramics with fatigue-resistant behavior

Hao, Jigong ; Xu, Zhijun ; Chu, Ruiqing ; Li, Wei ; Du, Juan

Journal of Alloys and Compounds, Oct 25, 2015, Vol.647, p.857(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large electrostrictive effect and bright upconversion luminescence in Er-modified 0.92(Bi.sub.0.5Na.sub.0.5)TiO.sub.3-0.08(Ba.sub.0.90Ca.sub.0.10)(Ti.sub.0.92Sn.sub.0.08)O.sub.3 lead-free ceramics

Zhang, Xiaoli ; Wu, Meihua ; Diao, Wenxin ; Zhang, Bing ; Hao, Jigong ; Xu, Zhijun ; Chu, Ruiqing

Physica B: Physics of Condensed Matter, Oct 1, 2015, Vol.474, p.1(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-4526 ; DOI: 10.1016/j.physb.2015.06.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enlarged polymorphic phase transition boundary and enhanced piezoelectricity in ternary component 0.8Ba.sub.1-x Ca.sub.x TiO.sub.3-0.1BaTi.sub.0.8Zr.sub.0.2O.sub.3-0.1BaTi.sub.0.9Sn.sub.0.1O.sub.3 ceramics

Li, Wei ; Xu, Zhijun ; Chu, Ruiqing ; Zeng, Huarong ; Zhao, Kunyu

Materials Letters, Nov 1, 2013, Vol.110, p.80(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymorphic phase transition and enhanced piezoelectric properties in (Ba.sub.0.9Ca.sub.0.1)(Ti.sub.1-x Sn.sub.x )O.sub.3 lead-free ceramics.(Report)

Chen, Mingli ; Xu, Zhijun ; Chu, Ruiqing ; Liu, Yong ; Shao, Lin ; Li, Wei ; Gong, Shuwen ; Li, Guorong

Materials Letters, April 15, 2013, Vol.97, p.86(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved piezoelectric property and bright upconversion luminescence in Er doped (Ba.sub.0.99Ca.sub.0.01)(Ti.sub.0.98Zr.sub.0.02)O.sub.3 ceramics

Li, Wei ; Xu, Zhijun ; Chu, Ruiqing ; Fu, Peng ; Zang, Guozhong

Journal of Alloys and Compounds, Jan 15, 2014, Vol.583, p.305(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancement of the temperature stabilities in yttrium doped (Ba0.99Ca0.01)(Ti0.98Zr0.02)O3 ceramics

Li, Wei ; Hao, Jigong ; Bai, Wangfeng ; Xu, Zhijun ; Chu, Ruiqing ; Zhai, Jiwei

Journal of Alloys and Compounds, 05 August 2012, Vol.531, pp.46-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2012.03.110

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Field-induced large strain in lead-free (Bi0.5Na0.5)1−xBaxTi0.98 (Fe0.5Ta0.5)0.02O3 piezoelectric ceramics

Hao, Jigong ; Xu, Zhijun ; Chu, Ruiqing ; Li, Wei ; Fu, Peng ; Du, Juan

Journal of Alloys and Compounds, 25 August 2016, Vol.677, pp.96-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.03.246

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong luminescence and high piezoelectric properties in Pr-doped (Ba.sub.0.99Ca.sub.0.01)(Ti.sub.0.98Zr.sub.0.02)O.sub.3 multifunctional ceramics.(Report)

Wang, Zhe ; Li, Wei ; Chu, Ruiqing ; Hao, Jigong ; Xu, Zhijun ; Li, Guorong

Journal of Alloys and Compounds, Dec 25, 2016, Vol.689, p.30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.07.307

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bright upconversion emission and large strain in Er/Sb-codoped (Bi.sub.0.5Na.sub.0.5).sub.0.945Ba.sub.0.065TiO.sub.3 ceramics.(Report)

Hao, Jigong ; Xu, Zhijun ; Chu, Ruiqing ; Chu, Shan ; Li, Wei ; Fu, Peng ; Du, Juan ; Hu, Chengchao

Materials Letters, April 15, 2017, Vol.193, p.138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; DOI: 10.1016/j.matlet.2017.01.108

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

0.46% unipolar strain in lead-free BNT-BT system modified with Al and Sb

Li, Liangliang ; Hao, Jigong ; Xu, Zhijun ; Li, Wei ; Chu, Ruiqing

Materials Letters, Dec 1, 2016, Vol.184, p.152(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; DOI: 10.1016/j.matlet.2016.07.150

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giant piezoelectricity and ultrahigh strain response in bismuth sodium titanate lead-free ceramics.(Report)

Cheng, Renfei ; Zhu, Lunan ; Zhu, Yalong ; Xu, Zhijun ; Chu, Ruiqing ; Li, Huaiyong ; Hao, Jigong ; Du, Juan ; Li, Guorong

Materials Letters, Feb 15, 2016, Vol.165, p.143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; DOI: 10.1016/j.matlet.2015.11.131

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved piezoelectric property and bright upconversion luminescence in Er doped (Ba0.99Ca0.01)(Ti0.98Zr0.02)O3 ceramics

Li, Wei ; Xu, Zhijun ; Chu, Ruiqing ; Fu, Peng ; Zang, Guozhong

Journal of Alloys and Compounds, 15 January 2014, Vol.583, pp.305-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2013.08.103

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and electrical properties of (1−x) (Bi0.5 (Na0.82K0.18)0.5) TiO3–x BiAlO3 lead-free piezoelectric ceramics

Fu, Peng ; Xu, Zhijun ; Chu, Ruiqing ; Wu, Xueyan ; Li, Wei ; Zhao, Meiju

Journal of Alloys and Compounds, 15 September 2012, Vol.535, pp.5-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2012.04.050

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Dy.sub.2O.sub.3 on the structure and electrical properties of (Bi.sub.0.5Na.sub.0.5).sub.0.94Ba.sub.0.06TiO.sub.3 lead-free piezoelectric ceramics

Fu, Peng ; Xu, Zhijun ; Chu, Ruiqing ; Li, Wei ; Xie, Qian ; Zhang, Yanjie ; Chen, Qian

Journal of Alloys and Compounds, Oct 22, 2010, Vol.508(2), p.546(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure, electrical properties of Bi2NiMnO6-doped 0.935(Bi1/2Na1/2) TiO3–0.065BaTiO3 lead-free piezoelectric ceramics

Cheng, Renfei ; Xu, Zhijun ; Chu, Ruiqing ; Hao, Jigong ; Du, Juan ; Li, Guorong

Journal of Alloys and Compounds, 25 May 2015, Vol.632, pp.580-584 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.01.090

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large electric-field-induced strain in SrZrO.sub.3 modified Bi.sub.0.5(Na.sub.0.80K.sub.0.20).sub.0.5TiO.sub.3 lead-free electromechanical ceramics with fatigue-resistant behavior

Hao, Jigong ; Xu, Zhijun ; Chu, Ruiqing ; Li, Wei ; Du, Juan

Journal of Alloys and Compounds, Oct 25, 2015, Vol.647, p.857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.06.151

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and electrical properties of MoO3-modified SrBi2Nb2O9-based lead-free piezoelectric ceramics

Yao, Zhongran ; Chu, Ruiqing ; Xu, Zhijun ; Hao, Jigong ; Wei, Denghu ; Cheng, Renfei ; Li, Guorong

Journal of Alloys and Compounds, 05 May 2016, Vol.666, pp.10-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.01.021

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrical properties and thermal stability of Na0.5Bi4.5−x(La0.5Ce0.5)xTi4O15 Aurivillius ceramics

Yao, Zhongran ; Chu, Ruiqing ; Xu, Zhijun ; Hao, Jigong ; Du, Juan ; Li, Guorong

Materials Letters, 01 October 2016, Vol.180, pp.252-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; E-ISSN: 1873-4979 ; DOI: 10.1016/j.matlet.2016.05.148

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High piezoelectric d33 coefficient in (Ba1−xCax)(Ti0.98Zr0.02)O3 lead-free ceramics with relative high Curie temperature

Li, Wei ; Xu, Zhijun ; Chu, Ruiqing ; Fu, Peng ; Zang, Guozhong

Materials Letters, 15 November 2010, Vol.64(21), pp.2325-2327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; E-ISSN: 1873-4979 ; DOI: 10.1016/j.matlet.2010.07.042

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancement of the temperature stabilities in yttrium doped (Ba.sub.0.99Ca.sub.0.01)(Ti.sub.0.98Zr.sub.0.02)O.sub.3 ceramics.(Report)

Li, Wei ; Hao, Jigong ; Bai, Wangfeng ; Xu, Zhijun ; Chu, Ruiqing ; Zhai, Jiwei

Journal of Alloys and Compounds, August 5, 2012, Vol.531, p.46(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 118  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (12)
 2. 2010đến2011  (15)
 3. 2012đến2013  (21)
 4. 2014đến2016  (53)
 5. Sau 2016  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Xu, Zhijun  (117)
 2. Chu, R.  (94)
 3. Chu, Rq  (93)
 4. Xu, Z.  (92)
 5. Xu, Zj  (92)
 6. Hao, Jigong  (82)
 7. Li, Wei  (72)
 8. Hao, Jg  (69)
 9. Li, W  (57)
 10. Li, Guorong  (55)
 11. Li, Gr  (45)
 12. Fu, Peng  (37)
 13. Du, Juan  (35)
 14. Zhang, Yanjie  (16)
 15. Yin, Qingrui  (14)
 16. Zang, Guozhong  (13)
 17. Cheng, Renfei  (13)
 18. Yao, Zhongran  (7)
 19. Yu, Lei  (7)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chu, Ruiqing
 2. Xu, Zhijun
 3. Chu, R.
 4. Chu, Rq
 5. Xu, Z.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...