skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Glucagon xóa Tác giả/ người sáng tác: Chu, K Y xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musashi expression in β-cells coordinates insulin expression, apoptosis and proliferation in response to endoplasmic reticulum stress in diabetes

Szabat, M ; Kalynyak, T B ; Lim, G E ; Chu, K Y ; Yang, Y H ; Asadi, A ; Gage, B K ; Ao, Z ; Warnock, G L ; Piret, J M ; Kieffer, T J ; Johnson, J D

Cell death & disease, 24 November 2011, Vol.2, pp.e232 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2041-4889 ; PMID: 22113197 Version:1 ; DOI: 10.1038/cddis.2011.119

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kieffer, T
  2. Gage, B K
  3. Kalynyak, T B
  4. Chu, K Y
  5. Piret, J.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...