skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Christie, Ian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where Is National Cinema Today (and Do We Still Need It)?

Christie, Ian

Film History: An International Journal, 2013, Vol.25(1), pp.19-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0892-2160 ; E-ISSN: 1553-3905

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Christie, Ian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...