skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Christie, Alastair xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book review: Diane Sainsbury, Welfare States and Immigrant Rights. The Politics of Inclusion and Exclusion

Christie, Alastair; Furness, Sheila (Editor) ; Gilligan, Philip (Editor)

International Social Work, May 2013, Vol.56(3), pp.417-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8728 ; E-ISSN: 1461-7234 ; DOI: 10.1177/0020872813478896

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating the uncomfortable intersections between gender and professional identities in social work

Christie, Alastair

Critical Social Policy, May 2006, Vol.26(2), pp.390-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-0183 ; E-ISSN: 1461-703X ; DOI: 10.1177/0261018306062591

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Christie, Alastair
  2. Christie, A.
  3. Furness, Sheila
  4. Gilligan, Philip

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...