skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Nhan đề tạp chí: Energy xóa Tác giả/ người sáng tác: Christakis , Dimitris G. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical details regarding the design, the construction and the operation of seawater pumped storage systems

Katsaprakakis , Dimitris Al. ; Christakis , Dimitris G. ; Stefanakis , Ioannis ; Spanos , Petros ; Stefanakis , Nikos

Energy, 2013, Vol.55, pp.619-630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-5442

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Katsaprakakis , Dimitris Al.
  2. Spanos , Petros
  3. Christakis , Dimitris G.
  4. Stefanakis , Ioannis
  5. Stefanakis , Nikos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...