skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Secession xóa Chủ đề: Kosovo xóa Tác giả/ người sáng tác: Christakis, Theodore xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symposium: The ICJ Advisory Opinion on the Unilateral Declaration of Independence of Kosovo: Editors' Introduction

Christakis, Theodore ; Corten, Olivier

Leiden Journal of International Law, Mar 2011, Vol.24(1), pp.71-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09221565 ; E-ISSN: 14789698 ; DOI: 10.1017/S0922156510000592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Corten, O.
  2. Corten, Olivier
  3. Christakis, T.
  4. Christakis, Theodore

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...