skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Christ, Tanya xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How App Books' Affordances Are Related to Young Children's Reading Behaviors and Outcomes

Christ, Tanya ; Wang, X. Christine ; Chiu, Ming Ming ; Strekalova-Hughes, Ekaterina

AERA open, 2019, Vol.5(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2332-8584 ; E-ISSN: 2332-8584

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Relationship between Kindergarteners' Buddy Reading and Individual Comprehension of Interactive App Books

Wang, X. Christine ; Christ, Tanya ; Chiu, Ming Ming ; Strekalova-Hughes, Ekaterina

AERA open, 2019, Vol.5(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2332-8584 ; E-ISSN: 2332-8584

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Relationship between Kindergarteners' Buddy Reading and Individual Comprehension of Multimodal Digital Texts

Wang, X. Christine ; Christ, Tanya ; Chiu, Ming Ming

International Association for Development of the Information Society

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Christ, Tanya
  2. Wang, X. Christine
  3. Chiu, Ming Ming
  4. Strekalova - Hughes, Ekaterina
  5. Chiu, MM

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...