skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Choo, Hahn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strain-induced phase transformation in a cobalt-based superalloy during different loading modes

Benson, Michael L ; Liaw, Peter K ; Choo, Hahn ; Brown, Donald W ; Daymond, Mark R ; Klarstrom, Dwaine L

Materials Science & Engineering A, 2011, Vol.528(18), pp.6051-6058 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.03.096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreword

Liaw, Peter ; Wang, Gongyao ; Choo, Hahn ; Gao, Yanfei

Metallurgical and Materials Transactions A, 2015, Vol.46(6), pp.2380-2380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-015-2809-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreword Symposium on Bulk Metallic Glasses VII

Liaw, Peter ; Wang, Gongyao ; Choo, Hahn ; Gao, Yanfei

Metallurgical and Materials Transactions A, 2011, Vol.42(6), pp.1449-1449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-011-0690-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Bulk Metallic Glasses IX
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulk Metallic Glasses IX

Liaw, Peter K. ; Wang, Gongyao ; Choo, Hahn ; Gao, Yanfei

Metallurgical and Materials Transactions A, 5/2013, Vol.44(5), pp.1979-1979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11661-012-1493-x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreword

Liaw, Peter ; Wang, Gongyao ; Choo, Hahn ; Gao, Yanfei

Metallurgical and Materials Transactions A, 2014, Vol.45(5), pp.2351-2351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-013-2023-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lattice distortion in a strong and ductile refractory high-entropy alloy

Lee, Chanho ; Song, Gian ; Gao, Michael C ; Feng, Rui ; Chen, Peiyong ; Brechtl, Jamieson ; Chen, Yan ; An, Ke ; Guo, Wei ; Poplawsky, Jonathan D ; Li, Song ; Samaei, A.T ; Chen, Wei ; Hu, Alice ; Choo, Hahn ; Liaw, Peter K

Acta Materialia, November 2018, Vol.160, pp.158-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2018.08.053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreword

Liaw, Peter ; Wang, Gongyao ; Choo, Hahn ; Gao, Yanfei

Metallurgical and Materials Transactions A, 2013, Vol.44(5), pp.1979-1979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-012-1493-x

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreword; Symposium on Bulk Metallic Glasses--XI.(Editorial)

Liaw, Peter K. ; Wang, Gongyao ; Choo, Hahn ; Gao, Yanfei

Metallurgical and Materials Transactions A, June, 2015, Vol.46(6), p.2380(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain size dependence of tensile behavior in nanocrystalline Ni–Fe alloys

Li, Hongqi ; Ebrahimi, Fereshteh ; Choo, Hahn ; Liaw, Peter

Journal of Materials Science, 2006, Vol.41(22), pp.7636-7642 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-006-0856-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal residual stress evolution in a TiC-50vol.% Ni.sub.3Al cermet.(Report)

Wall, James ; Choo, Hahn ; Tiegs, Terry N. ; Liaw, Peter K.

Materials Science & Engineering A, April 15, 2006, Vol.421(1-2), p.40(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Angular distortion and through-thickness residual stress distribution in the friction-stir processed 6061-T6 aluminum alloy

Woo, Wanchuck ; Choo, Hahn ; Brown, Donald W ; Feng, Zhili ; Liaw, Peter K

Materials Science & Engineering A, 2006, Vol.437(1), pp.64-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2006.04.066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

As-cast Zr-Ni-Cu-Al-Nb bulk metallic glasses containing nanocrystalline particles with ductility.(Report)

Fan, Cang ; Qiao, Dongchun ; Wilson, T. W. ; Choo, Hahn ; Liaw, Peter K.

Materials Science & Engineering A, Sept 15, 2006, Vol.431(1-2), p.158(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation in a Zr.sub.57Ti.sub.5Cu.sub.20Ni.sub.8Al.sub.10 bulk metallic glass during nanoindentation.(Report)

Yang, Fuqian ; Geng, Kebin ; Liaw, Peter K. ; Fan, Guojiang ; Choo, Hahn

Acta Materialia, Jan, 2007, Vol.55(1), p.321(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work softening in nanocrystalline materials induced by dislocation annihilation

Ungár, Tamás ; Li, Li ; Tichy, Géza ; Pantleon, Wolfgang ; Choo, Hahn ; Liaw, Peter K

Scripta Materialia, 2011, Vol.64(9), pp.876-879 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; E-ISSN: 1872-8456 ; DOI: 10.1016/j.scriptamat.2011.01.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical behaviors of as-deposited and annealed nanostructured Ni–Fe alloys

Li, Hongqi ; Jiang, Feng ; Ni, Song ; Li, Li ; Sha, Gang ; Liao, Xiaozhou ; Ringer, Simon P ; Choo, Hahn ; Liaw, Peter K ; Misra, Amit

Scripta Materialia, 2011, Vol.65(1), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; E-ISSN: 1872-8456 ; DOI: 10.1016/j.scriptamat.2011.03.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydride-Phase Formation and its Influence on Fatigue Crack Propagation Behavior in a Zircaloy-4 Alloy

Garlea, Elena ; Choo, Hahn ; Wang, Gongyao ; Liaw, Peter ; Clausen, Bjørn ; Brown, Donald ; Park, Jungwon ; Rack, Philip ; Kenik, Edward

Metallurgical and Materials Transactions A, 2010, Vol.41(11), pp.2816-2828 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-010-0342-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

As-cast Zr–Ni–Cu–Al–Nb bulk metallic glasses containing nanocrystalline particles with ductility

Fan, Cang ; Qiao, Dongchun ; Wilson, T.W ; Choo, Hahn ; Liaw, Peter K

Materials Science & Engineering A, 2006, Vol.431(1), pp.158-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2006.05.129

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special issue on “Neutron Diffraction Characterization of Mechanical Behavior”

Choo, Hahn ; Liaw, Peter K ; Hubbard, Camden R ; Wang, Xun-Li

Materials Science & Engineering A, 2006, Vol.437(1), pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2006.04.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal residual stress evolution in a TiC–50 vol.% Ni 3Al cermet

Wall, James ; Choo, Hahn ; Tiegs, Terry N ; Liaw, Peter K

Materials Science & Engineering A, 2006, Vol.421(1), pp.40-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2005.10.002

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature-dependent mechanical behavior of a nanostructured Ni–Fe alloy

Li, Hongqi ; Liaw, Peter K ; Choo, Hahn ; Tabachnikova, Elena D ; Podolskiy, Aleksey V ; Smirnov, Sergei N ; Bengus, Vladimir Z

Materials Science & Engineering A, 2008, Vol.493(1), pp.93-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2007.08.085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (39)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (13)
 2. 2007đến2008  (12)
 3. 2009đến2010  (3)
 4. 2011đến2014  (8)
 5. Sau 2014  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Choo, Hahn
 2. Liaw, Peter K
 3. Choo, H.
 4. Liaw, P.K.
 5. Liaw, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...