skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2012 xóa Tác giả/ người sáng tác: Choi, Sunghyun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast scanning schemes for IEEE 802.11 WLANs in virtual AP environments

Jin, Sunggeun ; Choi, Munhwan ; Wang, Lei ; Choi, Sunghyun

Computer Networks, 2011, Vol.55(10), pp.2520-2533 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286 ; E-ISSN: 1872-7069 ; DOI: 10.1016/j.comnet.2011.04.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collision-Aware Rate Adaptation in multi-rate WLANs: Design and implementation

Kim, Seongkwan ; Verma, Lochan ; Choi, Sunghyun ; Qiao, Daji

Computer Networks, 2010, Vol.54(17), pp.3011-3030 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286 ; E-ISSN: 1872-7069 ; DOI: 10.1016/j.comnet.2010.05.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy-aware WLAN scanning in integrated IEEE 802.16e/802.11 networks

Choi, Youngkyu ; Choi, Sunghyun

Computer Communications, 2009, Vol.32(15), pp.1588-1599 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-3664 ; E-ISSN: 1873-703X ; DOI: 10.1016/j.comcom.2009.05.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Available bandwidth-based association in IEEE 802.11 Wireless LANs

Lee, Heeyoung ; Kim, Seongkwan ; Lee, Okhwan ; Choi, Sunghyun ; Lee, Sung-Ju

Proceedings of the 11th international symposium on modeling, analysis and simulation of wireless and mobile systems, 27 October 2008, pp.132-139

ISBN: 9781605582351 ; ISBN: 1605582352 ; DOI: 10.1145/1454503.1454529

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Choi, Sunghyun
  2. Choi, S
  3. Kim, Seongkwan
  4. Jin, Sunggeun
  5. Choi, Youngkyu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...