skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 109  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Choi, Sung Kwon xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACHINE TRANSLATION DEVICE AND METHOD

Kim, Chang Hyun ; Kwon, Oh Woog ; Lee, KI Young ; Choi, Sung Kwon ; Kim, Young Kil ; Park, Sang Kyu

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR BUILDING PARALLEL CORPORA USING PIVOT LANGUAGE

Jin, Yun ; Kwon, Oh Woog ; Choi, Sung Kwon ; Lee, KI Young ; Shin, Jong Hun ; Huang Jinxia ; Roh, Yoon Hyung ; Park, Eun Jin ; Seo, Young AE ; Yang, Seong Il ; Kim, Chang Hyun ; Kim, Young Kil ; Park, Sang Kyu

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF GENERATING TRANSLATION KNOWLEDGE SERVER AND APPARATUS FOR THE SAME

Kim, Chang Hyun ; Seo, Young AE ; Yang, Seong Il ; Huang Jinxia ; Choi, Sung Kwon ; Roh, Yoon Hyung ; Lee, KI Young ; Kwon, Oh Woog ; Jin Yun ; Park, Eun Jin ; Shin, Jong Hun ; Kim, Young Kil ; Park, Sang Kyu

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR AUTOMATIC POST-EDITING BASED ON FACTORED LANGUAGE MODEL

Seo, Young AE ; Kim, Chang Hyun ; Yang, Seong Il ; Huang Jinxia ; Kwon, Oh Woog ; Jin Yun ; Wu Ying Shun ; Choi, Sung Kwon ; Lee, KI Young ; Roh, Yoon Hyung ; Park, Eun Jin ; Kim, Young Kil ; Park, Sang Kyu

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD FOR ANALYZING MORPHEME OF MULTI LANGUAGES

Na, Seung Hoon ; Kim, Chang Hyun ; Jin Yun ; Roh, Yoon Hyung ; Seo, Young AE ; Shin, Jong Hun ; Lee, KI Young ; Huang Jinxia ; Kwon, Oh Woog ; Choi, Sung Kwon ; Jung, Sang Keun ; Park, Eun Jin ; Kim, Young Kil

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A METHOD AND APPARATUS FOR VERB PATTERN MATCHING IN KOREAN MACHINE TRANSLATION

Kim, Chang Hyun ; Huang Jinxia ; Seo, Young AE ; Yang, Seong Il ; Choi, Sung Kwon ; Roh, Yoon Hyung ; Lee, KI Young ; Kwon, Oh Woog ; Jin Yun ; Park, Eun Jin ; Shin, Jong Hun ; Kim, Young Kil ; Park, Sang Kyu

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTO INTERPRETING AND TRANSLATING APPARATUS

Roh, Yoon Hyung ; Kwon, Oh Woog ; Na, Seung Hoon ; Kim, Chang Hyun ; Seo, Young AE ; Yang, Seong Il ; Lee, KI Young ; Jung, Sang Keun ; Choi, Sung Kwon ; Jin Yun ; Park, Eun Jin ; Shin, Jong Hun ; Huang Jin Xia

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HYBRID TRANSLATION APPARATUS AND ITS METHOD

Yang, Seong Il ; Kim, Young Kil ; Kim, Chang Hyun ; Kwon, Oh Woog ; Jin Yun ; Park, Eun Jin ; Seo, Young AE ; Choi, Sung Kwon ; Huang Jinxia ; Roh, Yoon Hyung ; Wu Yingshun ; Lee, KI Young ; Park, Sang Kyu

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KOREAN LANGUAGE ANALYZING APPARATUS

Kim, Chang Hyun ; Jin Yun ; Kwon, Oh Woog ; Wu Yingshun ; Choi, Sung Kwon ; Lee, KI Young ; Roh, Yoon Hyung ; Yang, Seong Il ; Seo, Young AE ; Park, Eun Jin ; Huang Jinxia ; Kim, Young Kil ; Park, Sang Kyu

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF ANALYING SYNTAX IN AUTOMATIC TRANSLATION STSYEM AND APPARATUS FOR SAME

Kim, Chang Hyun ; Seo, Young AE ; Yang, Seong Il ; Huang Jinxia ; Choi, Sung Kwon ; Roh, Yoon Hyung ; Lee, KI Young ; Kwon, Oh Woog ; Jin, Yun ; Park, Eun Jin ; Shin, Jong Hun ; Kim, Young Kil ; Park, Sang Kyu

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR MANAGING SCHEDULE AND APPARATUS FOR PERFORMING THE SAME

Lee, KI Young ; Kwon, Oh Woog ; Kim, Chang Hyun ; Roh, Yoon Hyung ; Seo, Young AE ; Yang, Seong Il ; Choi, Sung Kwon ; Jin, Yun ; Park, Eun Jin ; Shin, Jong Hun ; Huang Jinxia ; Kim, Young Kil ; Park, Sang Kyu

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD FOR MEASURING TRANSLATION RELIABILITY BASED ON MULTI LANGUAGE MODEL

Seo, Young AE ; Kim, Chang Hyun ; Yang, Seong Il ; Hwang Jin Xia ; Choi, Sung Kwon ; Roh, Yoon Hyung ; Lee, KI Young ; Kwon, Oh Woog ; Jin Yun ; Park, Eun Jin ; Shin, Jong Hun ; Kim, Young Kil ; Park, Sang Kyu

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR TENSE ANALYSIS AND GENERATION FOR CHINESE-KOREAN MACHINE TRANSLATION

Kwon, Oh Woog ; Jin, Yun ; Wu, Ying Shun ; Choi, Sung Kwon ; Lee, KI Young ; Roh, Yoon Hyung ; Kim, Chang Hyun ; Yang, Seong Il ; Seo, Young AE ; Park, Eun Jin ; Huang, Jinxia ; Kim, Young Kil ; Park, Sang Kyu

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RULE-BASED PARSING APPARATUS AND METHOD USING STATISTICAL INFORMATION

Roh, Yoon Hyung ; Choi, Sung Kwon ; Lee, KI Young ; Kwon, Oh Woog ; Kim, Young Kil ; Kim, Chang Hyun ; Yang, Seong Il ; Seo, Young AE ; Jin Yun ; Huang Jinxia ; Wu Yingshun ; Park, Eun Jin ; Park, Sang Kyu

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD FOR CONSTRUCTING TERMS LIST OF SOURCE LANGUAGE-TARGET LANGUAGE

Jin Yun ; Kwon, Oh Woog ; Wu Yingshun ; Kim, Chang Hyun ; Seo, Young AE ; Yang, Seong Il ; Huang Jinxia ; Choi, Sung Kwon ; Lee, KI Young ; Roh, Yoon Hyung ; Park, Eun Jin ; Kim, Young Kil ; Park, Sang Kyu

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHINESE LANGUAGES TRANSLATION APPARATUS AND ITS METHOD

Wu Yingshun ; Kwon, Oh Woog ; Jin Yun ; Choi, Sung Kwon ; Lee, KI Young ; Roh, Yoon Hyung ; Kim, Chang Hyun ; Huang Jinxia ; Seo, Young AE ; Yang, Seong Il ; Park, Eun Jin ; Kim, Young Kil ; Park, Sang Kyu

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VARIABLE FACTOR AUTO-CREATION TRANSLATION SYSTEM AND TRANSLATION METHOD THEREOF

Kwon, Oh Woog ; Kim, Young Kil ; Kim, Chang Hyun ; Roh, Yoon Hyung ; Seo, Young AE ; Yang, Seong Il ; Lee, KI Young ; Choi, Sung Kwon ; Jin Yun ; Park, Eun Jin ; Shin, Jong Hun ; Huang Jinxia ; Park, Sang Kyu

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POSTPROCESSING KNOWLEDGE GENERATION APPARATUS

Lee, KI Young ; Kwon, Oh Woog ; Choi, Sung Kwon ; Roh, Yoon Hyung ; Kim, Chang Hyun ; Seo, Young AE ; Yang, Seong Il ; Jin Yun ; Huang Jinxia ; Wu Yingshun ; Park, Eun Jin ; Kim, Young Kil ; Park, Sang Kyu

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR LEARNING TRANSLATION KNOWLEDGE BY PHRASE

Kim, Chang Hyun ; Huang Jinxia ; Seo, Young AE ; Yang, Seong Il ; Choi, Sung Kwon ; Roh, Yoon Hyung ; Lee, KI Young ; Kwon, Oh Woog ; Jin, Yun ; Park, Eun Jin ; Shin, Jong Hun ; Kim, Young Kil ; Park, Sang Kyu

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF EVALUATING TRANSLATION PERFORMANCE IN AUTOMATIC TRANSLATION SYSTEM AND APPARATUS FOR THE SAME

Park, Eun Jin ; Shin, Jong Hun ; Lee, KI Young ; Choi, Sung Kwon ; Huang Jinxia ; Roh, Yoon Hyung ; Seo, Young AE ; Jin, Yun ; Yang, Seong Il ; Kwon, Oh Woog ; Kim, Chang Hyun ; Kim, Young Kil ; Park, Sang Kyu

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 109  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, KI Young
  2. Kim, Chang Hyun
  3. Choi, Sung Kwon
  4. Seo, Young AE
  5. Kwon, Oh Woog

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...