skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Chủ đề: Culture xóa Tác giả/ người sáng tác: Choi, Jin Young xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeking health care: Marshallese migrants in Hawai'i

Choi, Jin Young

Ethnicity & Health, 01 January 2008, Vol.13(1), pp.73-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-7858 ; E-ISSN: 1465-3419 ; DOI: 10.1080/13557850701803171

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contextual effects on health care access among immigrants: Lessons from three ethnic communities in Hawaii

Choi, Jin Young

Social Science & Medicine, October 2009, Vol.69(8), pp.1261-1271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2009.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Choi, J.Y.
  2. Choi, Jin Young
  3. Choi, Jy
  4. Choi, Jin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...