skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Tác giả/ người sáng tác: Cho, Kikuo xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reconstruction of Macroscopic Maxwell Equations: A Single Susceptibility Theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstruction of Macroscopic Maxwell Equations: A Single Susceptibility Theory

Cho, Kikuo

Series ISSN: 0081-3869 ; ISBN: 978-3-662-58423-1 ; E-ISBN: 978-3-662-58424-8 ; DOI: 10.1007/978-3-662-58424-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cho, K.
  2. Cho, Kikuo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...