skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chitteni-Pattu, Sindhu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RecA K72R filament formation defects reveal an oligomeric RecA species involved in filament extension

Britt, Rachel L ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Page, Asher N ; Cox, Michael M

The Journal of biological chemistry, 11 March 2011, Vol.286(10), pp.7830-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 21193798 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M110.194407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and cellular dynamics of Deinococcus radiodurans single-stranded DNA (ssDNA)-binding protein (SSB)-DNA complexes

George, Nicholas P ; Ngo, Khanh V ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Norais, Cédric A ; Battista, John R ; Cox, Michael M ; Keck, James L

The Journal of biological chemistry, 22 June 2012, Vol.287(26), pp.22123-32 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 22570477 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M112.367573

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and Functional Studies of H. seropedicae RecA Protein – Insights into the Polymerization of RecA Protein as Nucleoprotein Filament

Leite, Wellington C ; Galvão, Carolina W ; Saab, Sérgio C ; Iulek, Jorge ; Etto, Rafael M ; Steffens, Maria B. R ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Stanage, Tyler ; Keck, James L ; Cox, Michael M ; Spies, Maria; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

PLoS ONE, 22 July 2016, Vol.11(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0159871

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Less is more: Neisseria gonorrhoeae RecX protein stimulates recombination by inhibiting RecA

Gruenig, Marielle C ; Stohl, Elizabeth A ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Seifert, H Steven ; Cox, Michael M

The Journal of biological chemistry, 26 November 2010, Vol.285(48), pp.37188-97 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 20851893 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M110.171967

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disassembly of Escherichia coli RecA E38K/DeltaC17 nucleoprotein filaments is required to complete DNA strand exchange

Britt, Rachel L ; Haruta, Nami ; Lusetti, Shelley L ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Inman, Ross B ; Cox, Michael M

The Journal of biological chemistry, 29 January 2010, Vol.285(5), pp.3211-26 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 19910465 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M109.028951

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Active displacement of RecA filaments by UvrD translocase activity

Petrova, Vessela ; Chen, Stefanie H ; Molzberger, Eileen T ; Tomko, Eric ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Jia, Haifeng ; Ordabayev, Yerdos ; Lohman, Timothy M ; Cox, Michael M

Nucleic acids research, 30 April 2015, Vol.43(8), pp.4133-49 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1362-4962 ; PMID: 25824953 Version:1 ; DOI: 10.1093/nar/gkv186

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Directed Evolution of RecA Variants with Enhanced Capacity for Conjugational Recombination (Recombination as an Evolutionary Compromise)

Kim, Taejin ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Cox, Benjamin L ; Wood, Elizabeth A ; Sandler, Steven J ; Cox, Michael M; Lichten, Michael (Editor)

2015, Vol.11(6), p.e1005278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1005278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation of Deinococcus radiodurans RecA protein function via modulation of active and inactive nucleoprotein filament states

Ngo, Khanh V ; Molzberger, Eileen T ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Cox, Michael M

The Journal of biological chemistry, 19 July 2013, Vol.288(29), pp.21351-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 23729671 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M113.459230

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DdrB protein, an alternative Deinococcus radiodurans SSB induced by ionizing radiation

Norais, Cédric A ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Wood, Elizabeth A ; Inman, Ross B ; Cox, Michael M

The Journal of biological chemistry, 07 August 2009, Vol.284(32), pp.21402-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 19515845 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M109.010454

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defective dissociation of a "slow" RecA mutant protein imparts an Escherichia coli growth defect

Cox, Julia M ; Li, Hao ; Wood, Elizabeth A ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Inman, Ross B ; Cox, Michael M

The Journal of biological chemistry, 05 September 2008, Vol.283(36), pp.24909-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 18603529 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M803934200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complementation of one RecA protein point mutation by another. Evidence for trans catalysis of ATP hydrolysis

Cox, Julia M ; Abbott, Stephen N ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Inman, Ross B ; Cox, Michael M

The Journal of biological chemistry, 05 May 2006, Vol.281(18), pp.12968-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 16527806 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition of RecA protein function by the RdgC protein from Escherichia coli

Drees, Julia C ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Mccaslin, Darrell R ; Inman, Ross B ; Cox, Michael M

The Journal of biological chemistry, 24 February 2006, Vol.281(8), pp.4708-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 16377615 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochemical characterization of RecA variants that contribute to extreme resistance to ionizing radiation

Piechura, Joseph R ; Tseng, Tzu-Ling ; Hsu, Hsin-Fang ; Byrne, Rose T ; Windgassen, Tricia A ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Battista, John R ; Li, Hung-Wen ; Cox, Michael M

DNA Repair, February 2015, Vol.26, pp.30-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-7864 ; E-ISSN: 1568-7856 ; DOI: 10.1016/j.dnarep.2014.12.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RecA‐mediated SOS induction requires an extended filament conformation but no ATP hydrolysis

Gruenig, Marielle C. ; Renzette, Nicholas ; Long, Edward ; Chitteni‐Pattu, Sindhu ; Inman, Ross B. ; Cox, Michael M. ; Sandler, Steven J.

Molecular Microbiology, September 2008, Vol.69(5), pp.1165-1179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-382X ; E-ISSN: 1365-2958 ; DOI: 10.1111/j.1365-2958.2008.06341.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An SOS Inhibitor that Binds to Free RecA Protein: The PsiB Protein

Petrova, Vessela ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Drees, Julia C ; Inman, Ross B ; Cox, Michael M

Molecular Cell, 09 October 2009, Vol.36(1), pp.121-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-2765 ; E-ISSN: 1097-4164 ; DOI: 10.1016/j.molcel.2009.07.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A RecA Filament Capping Mechanism for RecX Protein

Drees, Julia C ; Lusetti, Shelley L ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Inman, Ross B ; Cox, Michael M

Molecular Cell, 10 September 2004, Vol.15(5), pp.789-798 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-2765 ; E-ISSN: 1097-4164 ; DOI: 10.1016/j.molcel.2004.08.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The RecF Protein Antagonizes RecX Function via Direct Interaction

Lusetti, Shelley L ; Hobbs, Michael D ; Stohl, Elizabeth A ; Chitteni-Pattu, Sindhu ; Inman, Ross B ; Seifert, H. Steven ; Cox, Michael M

Molecular Cell, 2006, Vol.21(1), pp.41-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-2765 ; E-ISSN: 1097-4164 ; DOI: 10.1016/j.molcel.2005.11.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (4)
 2. 2008đến2009  (4)
 3. 2010đến2011  (3)
 4. 2012đến2015  (5)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cox, Michael M.
 2. Chitteni-Pattu, S
 3. Chitteni-Pattu, Sindhu
 4. Cox, M.M.
 5. Cox, MM

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...