skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chindaprasirt, Prinya xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alkali-activated Portland blast furnace slag cement mortars: Performance to alkali-aggregate reaction.(Report)(Abstract)

Angulo-Ramirez, Daniela Eugenia ; de Gutierrez, Ruby Mejia ; Medeiros, Marcelo

Construction and Building Materials, August 10, 2018, Vol.179, p.49(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.05.211

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycled aggregate high calcium fly ash geopolymer concrete with inclusion of OPC and nano-SiO2

Nuaklong, Peem ; Sata, Vanchai ; Wongsa, Ampol ; Srinavin, Korb ; Chindaprasirt, Prinya

Construction and Building Materials, 20 June 2018, Vol.174, pp.244-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.04.123

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of sodium hydroxide and sodium silicate solutions on strengths of alkali activated high calcium fly ash containing Portland cement

Phoo-ngernkham, Tanakorn ; Hanjitsuwan, Sakonwan ; Damrongwiriyanupap, Nattapong ; Chindaprasirt, Prinya

KSCE Journal of Civil Engineering, 2017, Vol.21(6), pp.2202-2210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-7988 ; E-ISSN: 1976-3808 ; DOI: 10.1007/s12205-016-0327-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of high calcium fly ash geopolymer pastes with Portland cement as an additive

Phoo-ngernkham, Tanakorn ; Chindaprasirt, Prinya ; Sata, Vanchai ; Pangdaeng, Saengsuree ; Sinsiri, Theerawat

International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, 2013, Vol.20(2), pp.214-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-4799 ; E-ISSN: 1869-103X ; DOI: 10.1007/s12613-013-0715-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of curing conditions on properties of high calcium fly ash geopolymer containing Portland cement as additive

Pangdaeng, Saengsuree ; Phoo-Ngernkham, Tanakorn ; Sata, Vanchai ; Chindaprasirt, Prinya

Materials and Design, January 2014, Vol.53, pp.269-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-1275 ; DOI: 10.1016/j.matdes.2013.07.018

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressed lightweight fly ash-OPC geopolymer concrete containing recycled lightweight concrete aggregate

Posi, Patcharapol ; Thongjapo, Pearploy ; Thamultree, Natakorn ; Boontee, Phongsathon ; Kasemsiri, Pornnapa ; Chindaprasirt, Prinya

Construction and Building Materials, 30 November 2016, Vol.127, pp.450-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.09.105

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compressive strength, Bending and Fracture Characteristics of High Calcium Fly Ash Geopolymer Mortar Containing Portland Cement Cured at Ambient Temperature

Phoo-ngernkham, Tanakorn ; Sata, Vanchai ; Hanjitsuwan, Sakonwan ; Ridtirud, Charoenchai ; Hatanaka, Shigemitsu ; Chindaprasirt, Prinya

Arabian Journal for Science and Engineering, 2016, Vol.41(4), pp.1263-1271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1319-8025 ; E-ISSN: 2191-4281 ; DOI: 10.1007/s13369-015-1906-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High calcium fly ash geopolymer mortar containing Portland cement for use as repair material

Phoo-Ngernkham, Tanakorn ; Sata, Vanchai ; Hanjitsuwan, Sakonwan ; Ridtirud, Charoenchai ; Hatanaka, Shigemitsu ; Chindaprasirt, Prinya

Construction and Building Materials, 15 November 2015, Vol.98, pp.482-488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2015.08.139

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of carbon dioxide on chloride penetration and chloride ion diffusion coefficient of blended Portland cement mortar.(Technical report)

Chindaprasirt, Prinya ; Rukzon, Sumrerng ; Sirivivatnanon, Vute

Construction and Building Materials, August, 2008, Vol.22(8), p.1701(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portland Cement-TiO2 triboelectric nanogenerator for robust large-scale mechanical energy harvesting and instantaneous motion sensor applications

Sintusiri, Jirapan ; Harnchana, Viyada ; Amornkitbamrung, Vittaya ; Wongsa, Ampol ; Chindaprasirt, Prinya

Nano Energy, August 2020, Vol.74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-2855 ; DOI: 10.1016/j.nanoen.2020.104802

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (1)
 3. 2014đến2014  (1)
 4. 2015đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chindaprasirt, Prinya
 2. Chindaprasirt, P.
 3. Sata, Vanchai
 4. Phoo-Ngernkham, Tanakorn
 5. Hanjitsuwan, Sakonwan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...