skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Xiangmin xóa Tác giả/ người sáng tác: Chignell, Mark xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of the effects of user characteristics on mental models of information retrieval systems

Zhang, Xiangmin ; Chignell, Mark

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Apr 2001, Vol.52(6), pp.445-459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/1532-2890(2001)9999:9999<::AID-ASI1092>3.0.CO;2-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, X.
  2. Zhang, Xiangmin
  3. Chignell, Mark
  4. Chignell, M.
  5. Zhang, Xm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...