skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chibout, Rafik xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy-efficient middleware-layer multi-radio networking: An assessment in the area of service discovery

Charlet, Damien ; Issarny, Valérie ; Chibout, Rafik

Computer Networks, 2008, Vol.52(1), pp.4-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286 ; E-ISSN: 1872-7069 ; DOI: 10.1016/j.comnet.2007.09.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing Ambient Intelligence Systems: A Solution based on Web Services

Issarny, Valérie ; Sacchetti, Daniele ; Tartanoglu, Ferda ; Sailhan, Françoise ; Chibout, Rafik ; Lévy, Nicole ; Talamona, Angel

Automated Software Engineering, 2005, Vol.12(1), pp.101-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-8910 ; E-ISSN: 1573-7535 ; DOI: 10.1023/B:AUSE.0000049210.42738.00

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing Ambient Intelligence Systems: A Solution based on Web Services

Issarny, Valérie ; Sacchetti, Daniele ; Tartanoglu, Ferda ; Sailhan, Françoise ; Chibout, Rafik ; Levy, Nicole ; Talamona, Angel

Automated Software Engineering, 2005, Vol.12(1), pp.101-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-8910 ; E-ISSN: 1573-7535 ; DOI: 10.1023/B:AUSE.0000049210.42738.00

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chibout, Rafik
  2. Issarny, Valérie
  3. Sailhan, Françoise
  4. Sacchetti, Daniele
  5. Issarny, V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...