skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chiappinelli, V. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of a single dose of reserpine administered prior to incubation on the development of tyrosine hydroxylase activity in chick sympathetic ganglia

Fairman, K ; Chiappinelli, V ; Giacobini, E ; Yurkewicz, L

Brain Research, 1977, Vol.122(3), pp.503-512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/0006-8993(77)90460-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental variations of tyrosine hydroxylase and acetylcholinesterase in embryonic and post-hatching chicken sympathetic ganglia

Fairman, K ; Giacobini, E ; Chiappinelli, V

Brain Research, 1976, Vol.102(2), pp.301-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/0006-8993(76)90884-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Induction of cholinergic enzymes in chick ciliary ganglion and iris muscle cells during synapse formation

Chiappinelli, V ; Giacobini, E ; Pilar, G ; Uchimura, H

The Journal of physiology, June 1976, Vol.257(3), pp.749-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3751 ; PMID: 181563 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Giacobini, E.
  2. Chiappinelli, V.
  3. Fairman, K
  4. Pilar, G.
  5. Uchimura, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...