skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chiang, Chih-Ching xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge contribution in information system development teams: An empirical research from a social cognitive perspective

Chang, Kuo-Chung ; Yen, Hung-Wei ; Chiang, Chih-Ching ; Parolia, Neeraj

International Journal of Project Management, February 2013, Vol.31(2), pp.252-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-7863 ; E-ISSN: 1873-4634 ; DOI: 10.1016/j.ijproman.2012.06.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Parolia, Neeraj
  2. Chiang, Cc
  3. Chiang, Chih - Ching
  4. Parolia, N
  5. Yen, Hw

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...