skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa Tác giả/ người sáng tác: Chernyshev A.A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ изготовления прессованием электродов для пустотных приборов

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ укрепления электродов в катодных лампах

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ передачи радиотелеграфных сигналов

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для электрического видения на расстоянии

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ освобождения пустотных приборов от остаточных пустот

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Катодное реле

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство анодов катодных ламп

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ нагрева эквипотенциального катода в электронных вакуумных реле

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Приемное устройство для электрической телескопии

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Приспособление для выключения электрических цепей катодного генератора

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Катодный приемник в аппарате для электрической телескопии

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Рентгеновская трубка

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Катодный осциллограф

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Приемный аппарат для электрической телескопии

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Электромагнитный телефон, могущий служить и микрофоном

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для защиты телефонных установок от акустического удара

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для защиты электрических установок

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Трансформатор для токов высокого напряжения

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ питания сложной катодной трубки

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chernyshev A.A
  2. Obreimov I.V
  3. Kovalev D.A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...