skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Schneegass, Stefan xóa Tác giả/ người sáng tác: Cheng, Jingyuan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

SimpleSkin: towards multipurpose smart garments

Schneegass, Stefan ; Hassib, Mariam ; Zhou, Bo ; Cheng, Jingyuan ; Seoane, Fernando ; Amft, Oliver ; Lukowicz, Paul ; Schmidt, Albrecht

Adjunct Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on pervasive and ubiquitous computing and proceedings of the 2015 acm international symposium on wearable computers, 07 September 2015, pp.241-244

ISBN: 9781450335751 ; ISBN: 1450335756 ; DOI: 10.1145/2800835.2800935

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...