skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhou, Wei xóa Tác giả/ người sáng tác: Cheng, Hsing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Mechanism for On-line Advertisement Placement to Deter Click Fraud

Zhou, Wei ; Bandyopadhyay, Subbajyoti ; Cheng, Hsing ; Pathak, Praveen

International Journal of Electronic Commerce, Winter 2008/2009, p.9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10864415 ; E-ISSN: 15579301

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...