skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa Tác giả/ người sáng tác: Han Xiaotao xóa Tác giả/ người sáng tác: Chen Meng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种电磁深成形装置
Dark shaper of electromagnetism

LI Liang ; LI Xiaoxiang ; Cao Quanliang ; Han Xiaotao ; Lai Zhipeng ; Chen Meng

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种电磁深成形装置及方法
Electromagnetic deep forming device and method

LI Liang ; LI Xiaoxiang ; Cao Quanliang ; Han Xiaotao ; Lai Zhipeng ; Chen Meng

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...