skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 128  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chen Liang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sight capturing method and man-machine interaction method adopting sight capturing

Zhao Zhong ; Chen Liang

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wire pole positioning device based on GIS

Chen Liang ; Yin Bo ; Lin Yongfeng ; Zhang Guoqiang ; Tang Ping ; LI Jie ; Shan Baolin ; Du Jian ; Wang Binghui ; Ji Ming ; Su Jingyu

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种图像分类方法、装置和计算设备
Image classification method and device and computing equipment

Chen Liang ; Zeng Zhiyong ; Zhang Wei ; Xu Qingquan

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for handwriting inputs

Dai Juan ; Zhou Yi ; LI Mingqin ; Chen Liang

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种物联网射频识别安全装置
Thing networking radio frequency identification safety device

Chen Yuzhi ; Chen Liang ; Wang Ning ; Lu Fazhong ; Chen Mingming ; Zhang Nengfeng

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于监控机器人检测车辆乱停的方法
Method for detecting disordered parking of vehicle by monitoring robot

LI Bangyu ; Xu Fang ; Zou Fengshan ; Jiang Nan ; Chen Liang ; Pan Xin ; Zhang Tao

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mode identification method and device for coke tower automatic remote decoking

Tong Xinglin ; Huang DI ; Deng Chengwei ; Chen Liang ; Guo Qian

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于SoPC的遥感CCD原始数据指定目标区域自动提取实现方法
SoPC-based remote sensing CCD original data specified target region automatic extraction realizing method

Chen He ; Liu Wenchao ; Chen Liang ; Yan Yusong ; Qi Baogui ; Wang Penglin

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

手自体船舶名称检测系统
Manual -automatic boats and ships name detecting system

Zhao Yongfu ; Chen Liang

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于深度学习的行人属性精细化识别方法
Pedestrian attribute refined recognition method based on deep learning

Hu Cheng ; Chen Liang ; Zhang Xun

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于区域卷积神经网络高效的手势检测识别方法
Regional convolutional neural network-based efficient gesture detection and recognition method

Zhang Xun ; Chen Liang ; Zhu Xueting

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face super-resolution processing method based on K neighbor sparse coding average value constraint

Hu Ruimin ; Huang Kebin ; Han Zhen ; Jiang Junjun ; Lu Tao ; Xia Yang ; Chen Liang

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于层次化显著性分析的遥感图像序列动目标检测方法
Remote sensing image sequence moving target detection method based on hierarchical saliency analysis

Chen Liang ; Wang Guanqun ; Du Bin ; MA Long ; Chen He ; Long Teng

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyperspectral image classification method based on linear regression Fisher discrimination dictionary learning (LRFDDL)

Yang Ming ; Chen Liang ; GAO Yang

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

图片颜值确定方法及装置、电子设备、存储介质
Picture color value determination method and apparatus, electronic device and storage medium

Zhang Le ; Chen Liang

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bar code scanning device having bar code information auxiliary input system

Yin Jian ; Zhu Qi ; Chen Liang

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAR remote-sensing image oil spilling detection and identification method

Chen He ; Zhuang Yin ; Bi Fukun ; Chen Liang ; Long Teng

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vision lexicon based remote sensing image terrain classification method

Chen Liang ; Shi Hao ; Zhao Boya ; Chen He ; Long Teng

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于深度学习的区域人群密度预测方法及装置
Regional crowd density prediction method and device based on deep learning

Chen Liang ; Zhang Chuangang ; LI Lin

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于可形变局部块的人脸超分辨率处理方法及系统
Face super-resolution processing method based on deformable local block and system thereof

Hu Ruimin ; Chen Liang ; Han Zhen ; Chen Jun ; Liu Bo ; Wei Xueli ; LI Qing ; Yang Qingxiong ; Lu Zheng ; MA Yun

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 128  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen Liang
  2. Long Teng
  3. LI Yunfei
  4. Chen He
  5. Bi Fukun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...