skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chen, Zuyao xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and superconductivity of Bi3PbCa3Sr3Cu4Oy

Xia, Jiansheng ; Zhang, Qirui ; Chen, Zuyao ; Fang, Minghu ; Cao, Liezhao ; Qian, Yitai

Physica C: Superconductivity and its applications, December 1989, Vol.162-164, pp.1221-1222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-4534 ; E-ISSN: 1873-2143 ; DOI: 10.1016/0921-4534(89)90663-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transport properties in superconducting oxides Bi2−xPbxCa2Sr2Cu3Oy system

Zhang, Qirui ; Xia, Jiansheng ; He, Zhenhui ; Fang, Minghu ; Wang, Shunxi ; Chen, Zuyao

Physica C: Superconductivity and its applications, December 1989, Vol.162-164, pp.1197-1198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-4534 ; E-ISSN: 1873-2143 ; DOI: 10.1016/0921-4534(89)90651-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anomaly of hall effect in (Bi,Pb)CaSrCuO system

Zhang, Qirui ; Xia, Jiansheng ; Fang, Minghu ; He, Zhenhui ; Wang, Shunxi ; Chen, Zuyao

Physica C: Superconductivity and its applications, December 1989, Vol.162-164, pp.999-1000 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-4534 ; E-ISSN: 1873-2143 ; DOI: 10.1016/0921-4534(89)90562-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Anomalous Hall coefficient in ceramic materials YBa2Cu3?xSnxO7+?: Studies in superconducting transition region
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anomalous Hall coefficient in ceramic materials YBa2Cu3?xSnxO7+?: Studies in superconducting transition region

He, Zhenhui ; Xia, Jiansheng ; Zhang, Han ; Fang, Minghu ; Wang, Shunxi ; Qian, Yitai ; Chen, Zuyao ; Zhang, Qirui

Zeitschrift f�r Physik B Condensed Matter, 6/1990, Vol.78(2), pp.191-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0722-3277 ; E-ISSN: 1434-6036 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01307834

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High T c superconductivity in LnBa 2Cu 3O 7−y(Ln=Y, Gd, Dy, Yb) single crystal with large size

Chen, Zuyao ; Qian, Yitai ; Sun, Dunming ; Fang, Minghu ; Xia, Jiansheng ; Zhao, Zhanchen ; Zhao, Yong ; Kuan, W.Y ; Zhang, Qirui

Physica C: Superconductivity and its applications, 1988, Vol.153, pp.409-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-4534 ; E-ISSN: 1873-2143 ; DOI: 10.1016/0921-4534(88)90657-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anomalous Hall coefficient in ceramic materials YBa 2 Cu 3−x Sn x O 7+ δ

He, Zhenhui ; Xia, Jiansheng ; Zhang, Han ; Fang, Minghu ; Wang, Shunxi ; Qian, Yitai ; Chen, Zuyao ; Zhang, Qirui

Zeitschrift für Physik B Condensed Matter, 1990, Vol.78(2), pp.191-194

ISSN: 0722-3277 ; E-ISSN: 1431-584X ; DOI: 10.1007/BF01307834

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new phase with hexagonal structure in BaLnCuPtO (Ln = Sc,Y,Pr,Nd,Tb,Tm,Yb,Lu) systems

Qian, Yitai ; Chen, Zuyao ; Chen, Jian ; Pan, Guoquiang ; Zhang, Qirui ; Xia, Jiansheng ; Zhao, Yong ; He, Zhenhui ; Zhou, Guien ; Cheng, Tingzhu ; Niu, Liwen

Materials Research Bulletin, 1988, Vol.23(1), pp.119-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-5408 ; E-ISSN: 1873-4227 ; DOI: 10.1016/0025-5408(88)90233-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transport properties and high T c superconductivity in single phase Ba 2DyCu 3O 7−δ

Zhang, Qirui ; Zhao, Yong ; Xia, Jiansheng ; He, Zhenhui ; Sun, Shifang ; Zhang, Minjian ; Cao, Liezhao ; Chen, Zuyao ; Qian, Yitai ; Pan, Guoqiang ; Qian, Minglun

Physics Letters A, 1987, Vol.124(8), pp.457-459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9601 ; E-ISSN: 1873-2429 ; DOI: 10.1016/0375-9601(87)90553-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (7)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xia, Jiansheng
  2. Zhang, Qirui
  3. Chen, Zuyao
  4. Xia, J.
  5. Zhang, Q.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...