skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Tác giả/ người sáng tác: Chen, Yingxu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation of Lead Solid Fraction in the Rhizosphere of Elsholtzia splendens: The Importance of Organic Matter

Yang, Jianjun ; Hu, Shaoping ; Chen, Xincai ; Yu, Mingge ; Liu, Jin ; Li, Hang ; Shen, Chaofeng ; Shi, Jiyan ; Chen, Yingxu

Water, Air and Soil Pollution, Jan 2010, Vol.205(1-4), pp.333-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; DOI: 10.1007/s11270-009-0077-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of MSW Source-Classified Collection on Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Residues from Full-Scale Incineration in China

Shi, Dezhi ; Tang, Xianjin ; Wu, Weixiang ; Fang, Jie ; Shen, Chaofeng ; McBride, Murray ; Chen, Yingxu

Water, Air, and Soil Pollution, 2009, Vol.198(1), pp.347-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-008-9850-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomass and Cu and Zn Uptake of Two Turfgrass Species Grown in Sludge Compost-soil Mixtures

Hua, Li ; Wang, Yunlong ; Wu, Weixiang ; Mcbride, Murray ; Chen, Yingxu

Water, Air and Soil Pollution, Feb 2008, Vol.188(1-4), pp.225-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; DOI: 10.1007/s11270-007-9539-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Composting on Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Removal in Sewage Sludge

Hua, Li ; Wu, Weixiang ; Liu, Yuxue ; Chen, Yingxu ; Mcbride, Murray

Water, Air and Soil Pollution, Sep 2008, Vol.193(1-4), pp.259-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; DOI: 10.1007/s11270-008-9687-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, Yingxu
  2. Chen, Y.
  3. Wu, Weixiang
  4. Mcbride, Murray B.
  5. Mcbride, Murray

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...