skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Lead xóa Chủ đề: Environmental Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Chen, Xin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of metal lead on growth and mycorrhizae of an invasive plant species ( Solidago canadensis L.)

Yang, Ruyi ; Yu, Guodong ; Tang, Jianjun ; Chen, Xin

Journal of Environmental Sciences, 2008, Vol.20(6), pp.739-744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62121-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plant species coexistence alleviates the impacts of lead on Zea mays L

Yang, Ruyi ; Liu, Ling ; Zan, Shuting ; Tang, Jianjun ; Chen, Xin

Journal of Environmental Sciences, March 2012, Vol.24(3), pp.396-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60721-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Tác giả 

 1. Zan , Shuting  (1)
 2. Liu, Ling  (1)
 3. TANG  (1)
 4. Chen , Xin  (1)
 5. Guodong  (1)
 6. Liu , Ling  (1)
 7. CHEN  (1)
 8. Yu, Gd  (1)
 9. Zan, Shuting  (1)
 10. Yu, Guodong  (1)
 11. YU  (1)
 12. Xin  (1)
 13. YANG  (1)
 14. Zan, St  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tang, Jj
 2. Tang, Jianjun
 3. Yang, Ry
 4. Chen, X
 5. Chen, Xin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...