skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chen, Shuying xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Additive Manufacturing of High-Entropy Alloys: A Review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additive Manufacturing of High-Entropy Alloys: A Review

Chen, Shuying ; Tong, Yang ; Liaw, Peter

Entropy, 12/2018, Vol.20(12), p.937 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1099-4300 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/e20120937

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of annealing on the microstructure, corrosion resistance, and mechanical properties of RE65Co25Al10 (RE=Ce, La, Pr, Sm, and Gd) bulk metallic glasses

Zheng, Zhou ; Xing, Qi ; Sun, Zhenxi ; Xu, Jing ; Zhao, Zhengfeng ; Chen, Shuying ; Liaw, Peter K ; Wang, Yan

Materials Science & Engineering A, 25 February 2015, Vol.626, pp.467-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2014.12.055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of annealing on the microstructure, corrosion resistance, and mechanical properties of RE.sub.65Co.sub.25Al.sub.10 (RE=Ce, La, Pr, Sm, and Gd) bulk metallic glasses

Zheng, Zhou ; Xing, Qi ; Sun, Zhenxi ; Xu, Jing ; Zhao, Zhengfeng ; Chen, Shuying ; Liaw, Peter K. ; Wang, Yan

Materials Science & Engineering A, Feb 25, Vol.626, p.467(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Martensitic transformation in a B2-containing CuZr-based BMG composite revealed by in situ neutron diffraction

Song, Gian ; Lee, Chanho ; Hong, Sung Hwan ; Kim, Ki Buem ; Chen, Shuying ; Ma, Dong ; An, Ke ; Liaw, Peter K

Journal of Alloys and Compounds, 05 November 2017, Vol.723, pp.714-721 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.06.270

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanoscale serration and creep characteristics of Al0.5CoCrCuFeNi high-entropy alloys

Chen, Shuying ; Li, Weidong ; Xie, Xie ; Brechtl, Jamieson ; Chen, Bilin ; Li, Peizhen ; Zhao, Guangfeng ; Yang, Fuqian ; Qiao, Junwei ; Liaw, Peter K

Journal of Alloys and Compounds, 05 July 2018, Vol.752, pp.464-475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.04.137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tailoring magnetic behavior of CoFeMnNiX (X = Al, Cr, Ga, and Sn) high entropy alloys by metal doping

Zuo, Tingting ; Gao, Michael C ; Ouyang, Lizhi ; Yang, Xiao ; Cheng, Yongqiang ; Feng, Rui ; Chen, Shuying ; Liaw, Peter K ; Hawk, Jeffrey A ; Zhang, Yong

Acta Materialia, 15 May 2017, Vol.130, pp.10-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2017.03.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Temperature on Serrated Flows of Al 0.5 CoCrCuFeNi High-Entropy Alloy

Chen, Shuying ; Xie, Xie ; Chen, Bilin ; Qiao, Junwei ; Zhang, Yong ; Ren, Yang ; Dahmen, Karin ; Liaw, Peter

JOM, 2015, Vol.67(10), pp.2314-2320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-015-1580-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Similar Random Process and Chaotic Behavior In Serrated Flow of High Entropy Alloys

Chen, Shuying ; Yu, Liping ; Ren, Jingli ; Xie, Xie ; Li, Xueping ; Xu, Ying ; Zhao, Guangfeng ; Li, Peizhen ; Yang, Fuqian ; Ren, Yang ; Liaw, Peter K

DOI: 10.1038/srep29798

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of Light-Weight High-Entropy Alloys

Feng, Rui ; Gao, Michael ; Lee, Chanho ; Mathes, Michael ; Zuo, Tingting ; Chen, Shuying ; Hawk, Jeffrey ; Zhang, Yong ; Liaw, Peter

Entropy, 2016, p.333 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 10994300 ; DOI: 10.3390/e18090333(registeringDOI)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature effects on the serrated behavior of an Al0.5CoCrCuFeNi high-entropy alloy

Chen, Shuying ; Xie, Xie ; Li, Weidong ; Feng, Rui ; Chen, Bilin ; Qiao, Junwei ; Ren, Yang ; Zhang, Yong ; Dahmen, Karin A ; Liaw, Peter K

Materials Chemistry and Physics, 01 May 2018, Vol.210, pp.20-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-0584 ; E-ISSN: 1879-3312 ; DOI: 10.1016/j.matchemphys.2017.09.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiments and Model for Serration Statistics in Low-Entropy, Medium-Entropy, and High-Entropy Alloys

Carroll, Robert ; Lee, Chi ; Tsai, Che-Wei ; Yeh, Jien-Wei ; Antonaglia, James ; Brinkman, Braden A ; Leblanc, Michael ; Xie, Xie ; Chen, Shuying ; Liaw, Peter ; Dahmen, Karin

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Nov 2015, p.16997 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep16997

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain growth and Hall-Petch relationship in a refractory HfNbTaZrTi high-entropy alloy

Chen, Shuying ; Tseng, Ko-Kai ; Tong, Yang ; Li, Weidong ; Tsai, Che-Wei ; Yeh, Jien-Wei ; Liaw, Peter K

Journal of Alloys and Compounds, 30 July 2019, Vol.795, pp.19-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.04.291

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portevin-Le Chatelier Mechanism in Face-Centered-Cubic Metallic Alloys from Low to High Entropy

Tsai, Che-Wei ; Lee, Chi ; Lin, Po-Ting ; Xie, Xie ; Chen, Shuying ; Carroll, Robert ; Leblanc, Michael ; Brinkman, Braden A.W ; Liaw, Peter K ; Dahmen, Karin A ; Yeh, Jien-Wei

International Journal of Plasticity [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0749-6419 ; E-ISSN: 1879-2154 ; DOI: 10.1016/j.ijplas.2019.07.003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, Shuying
  2. Chen, S.
  3. Liaw, P.K.
  4. Liaw, PK
  5. Liaw, Peter K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...