skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Tác giả/ người sáng tác: Chen, Li xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Quantitative Analysis on E-Books Sampling Optimization

Chen, Li

Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, Jan 2017, Vol.12(1), pp.68-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07181876 ; DOI: 10.4067/S0718-18762017000100006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, L
  2. Chen, Li

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...