skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chen, Li xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User perception of sentiment-integrated critiquing in recommender systems

Chen, Li ; Yan, Dongning ; Wang, Feng

International Journal of Human - Computer Studies, January 2019, Vol.121, pp.4-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; E-ISSN: 1095-9300 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2017.09.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction design guidelines on critiquing-based recommender systems

Chen, Li ; Pu, Pearl

User Modeling and User-Adapted Interaction, 2009, Vol.19(3), pp.167-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-1868 ; E-ISSN: 1573-1391 ; DOI: 10.1007/s11257-008-9057-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust-inspiring explanation interfaces for recommender systems

Pu, Pearl ; Chen, Li

Knowledge-Based Systems, 2007, Vol.20(6), pp.542-556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409 ; DOI: 10.1016/j.knosys.2007.04.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, L
  2. Chen, Li
  3. Pu, P
  4. Pu, Pearl
  5. Wang, Feng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...