skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Tác giả/ người sáng tác: Chen, Jing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Cursor Orientation on Left- and Right-Hand Mouse Control

Young, Tara M ; Chen, Jing ; Shentu, Zhange

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, September 2016, Vol.60(1), pp.830-834 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-9312 ; E-ISSN: 2169-5067 ; DOI: 10.1177/1541931213601189

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display of Major Risk Categories for Mobile Apps

Chen, Jing ; Ge, Huangyi ; Proctor, Robert W ; Li, Ninghui ; Yang, Weining

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, September 2016, Vol.60(1), pp.779-779 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-9312 ; E-ISSN: 2169-5067 ; DOI: 10.1177/1541931213601178

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, J.
  2. Chen, Jing
  3. Proctor, R. W.
  4. Li, N.
  5. Young, Tara M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...