skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Jia, Dingxian xóa Tác giả/ người sáng tác: Chen, Jiangfang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The coordination of the tetraselenidoantimonate [[Sb[Se.sub.4]].sup.3-] anion with trivalent lanthanide ions tuned by ethylene polyamines.(Report)

Dingxian Jia ; Qinyan Jin ; Jiangfang Chen ; Yingli Pan ; Yong Zhang

Inorganic Chemistry, Sept 7, 2009, Vol.48(17), p.8286-8293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1669

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of lanthanide metal size and amino ligand denticity on the solvothermal systems Ln/Sn/Se/en and Ln/Sn/Se/dien (Ln = lanthanide)

Liang, Jingjing ; Chen, Jiangfang ; Zhao, Jing ; Pan, Yingli ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Dalton Transactions, Dalton Transactions, 2011, Vol.40(11), pp.2631-2637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9234 ; E-ISSN: 1477-9242 ; DOI: 10.1039/c0dt01424a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal syntheses and optical properties of hexathiostannates containing samarium(III) complexes with different ethylene polyamines

Jin, Qinyan ; Chen, Jiangfang ; Pan, Yingli ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Coordination Chemistry, 10 May 2010, Vol.63(9), p.1492-1503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8972 ; E-ISSN: 1029-0389 ; DOI: 10.1080/00958972.2010.482666

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Zhang, Y.
  3. Chen, Jf
  4. Jia, Dingxian
  5. Chen, Jiangfang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...