skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Tác giả/ người sáng tác: Chen, J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
In situ gel based on gellan gum as new carrier for nasal administration of mometasone furoate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ gel based on gellan gum as new carrier for nasal administration of mometasone furoate

Cao, S ; Ren, X ; Zhang, Q ; Chen, E ; Xu, F ; Chen, J ; Liu, L ; Jiang, X

International Journal of Pharmaceutics, 01/05/2009, Vol.365(1-2), pp.109-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03785173 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2008.08.042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
UEA I-bearing nanoparticles for brain delivery following intranasal administration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UEA I-bearing nanoparticles for brain delivery following intranasal administration

GAO, X ; Chen, J ; Tao, W ; Zhu, J ; Zhang, Q ; Chen, H ; Jiang, X

International Journal of Pharmaceutics, 08/01/2007, Vol.340(1-2), pp.207-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03785173 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2007.03.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intranasal absorption of rizatriptan--in vivo pharmacokinetics and bioavailability study in humans

Chen, J ; Jiang, X G ; Jiang, W M ; Gao, X L ; Mei, N

Die Pharmazie, January 2005, Vol.60(1), pp.39-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-7144 ; PMID: 15702515 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A validated HPLC-ESI-MS method for the determination of loratadine in human plasma and its application to pharmacokinetic studies

Chen, J ; Zha, Y Z ; Gao, K P ; Shi, Z Q ; Jiang, X G ; Jiang, W M ; Gao, X L

Die Pharmazie, August 2004, Vol.59(8), pp.600-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-7144 ; PMID: 15382318 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of amiodarone on Kv1.4 channel C-type inactivation: comparison of its effects with those induced by propafenone and verapamil

Xu, L ; Huang, C ; Chen, J ; Jiang, X ; Li, X ; Bett, G C L ; Rasmusson, R L ; Wang, S

Die Pharmazie, June 2008, Vol.63(6), pp.475-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-7144 ; PMID: 18604993 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, J.
  2. Jiang, X
  3. Chen, Jun
  4. Jiang, X G
  5. Jiang, W M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...