skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Chen, Huayi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing systematic technology adoption with heterogeneous agents

Chen, Huayi ; Ma, Tieju

European Journal of Operational Research, 16 February 2017, Vol.257(1), pp.287-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217 ; E-ISSN: 1872-6860 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2016.07.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology adoption with limited foresight and uncertain technological learning

Chen, Huayi ; Ma, Tieju

European Journal of Operational Research, 16 November 2014, Vol.239(1), pp.266-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217 ; E-ISSN: 1872-6860 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2014.03.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adoption of an emerging infrastructure with uncertain technological learning and spatial reconfiguration

Ma, Tieju ; Chen, Huayi

European Journal of Operational Research, 16 June 2015, Vol.243(3), pp.995-1003 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217 ; E-ISSN: 1872-6860 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2014.12.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

System optimization model of adoption of a new infrastructure with multi-resource and multi-demand sites

Zhang, Yaru ; Chen, Huayi ; Ma, Tieju

Journal of Systems Science and Systems Engineering, 2016, Vol.25(1), pp.62-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-3756 ; E-ISSN: 1861-9576 ; DOI: 10.1007/s11518-016-5302-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, Hy
  2. Ma, Tieju
  3. Chen, H.
  4. Chen, Huayi
  5. Ma, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...