skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chen, Hsiu MeiWang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Fuzzy MCDM Approach for Green Supplier Selection from the Economic and Environmental Aspects
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Fuzzy MCDM Approach for Green Supplier Selection from the Economic and Environmental Aspects

Chen, Hsiu MeiWang; Chou, Shuo-Yan; Luu, Quoc Dat

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30478

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, Hsiu MeiWang
  2. Chou, Shuo-Yan
  3. Luu, Quoc Dat

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...