skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Tác giả/ người sáng tác: Chen, Hsinchun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CMedPort: An integrated approach to facilitating Chinese medical information seeking

Zhou, Yilu ; Qin, Jialun ; Chen, Hsinchun

Decision Support Systems, 2006, Vol.42(3), pp.1431-1448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9236 ; DOI: 10.1016/j.dss.2005.11.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using sentence-selection heuristics to rank text segments in TXTRACTOR

Mcdonald, Daniel ; Chen, Hsinchun

Proceedings of the 2nd ACM/IEEE-CS joint conference on digital libraries, 14 July 2002, pp.28-35

ISBN: 1581135130 ; ISBN: 9781581135138 ; DOI: 10.1145/544220.544226

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of two approaches to building a vertical search tool: a case study in the nanotechnology domain

Chau, Michael ; Chen, Hsinchun ; Qin, Jialun ; Zhou, Yilu ; Qin, Yi ; Sung, Wai-Ki ; Mcdonald, Daniel

Proceedings of the 2nd ACM/IEEE-CS joint conference on digital libraries, 14 July 2002, pp.135-144

ISBN: 1581135130 ; ISBN: 9781581135138 ; DOI: 10.1145/544220.544246

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital libraries: Situating use in changing information infrastructure

Neumann, Laura ; Star, Susan ; Merkel, Cecelia

Journal of the American Society for Information Science, Mar 1, 2000, Vol.51(4), pp.394-413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231 ; DOI: 10.1002/(SICI)1097-4571(2000)51:4<394::AID-ASI8>3.0.CO;2-Q

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information navigation on the web by clustering and summarizing query results

Roussinov, Dmitri G ; Chen, Hsinchun

Information Processing and Management, 2001, Vol.37(6), pp.789-816 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/S0306-4573(00)00062-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing noun phrasing techniques for use with medical digital library tools

Tolle, Kristin ; Chen, Hsinchun

Journal of the American Society for Information Science, Mar 1, 2000, Vol.51(4), pp.352-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231 ; DOI: 10.1002/(SICI)1097-4571(2000)51:4<352::AID-ASI5>3.0.CO;2-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine Learning for Information Retrieval: Neural Networks, Symbolic Learning, and Genetic Algorithms

Chen, Hsinchun

Journal of the American Society for Information Science (1986-1998), Apr 1995, Vol.46(3), p.194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, Hsinchun
  2. Chen, HC
  3. Qin, Jialun
  4. Zhou, Yilu
  5. Mcdonald, Daniel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...