skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chee Mahn Shin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

증례보고 : 변형 근치 유방절제술 시 발생한 폐혈전색전증

최영균 ; Young Gyun Choi ; 신상우 ; Sang Wu Shin ; 이근무 ; Geun Mu Lee ; 정순호 ; Sun Ho Cheong ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박주열 ; Ju Yeol Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2004, Vol.47(4), p.585 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : Systolic Pressure Variation 과 Pulse Oxymeter 의 Plethysrnographic Pulse Wave Variation 의 비교 ( Clinical Investigations : Comparison of Systolic Pressure Variation and Plethysrnographic Pulse Wave Variation of a Pulse Oximeter )

신치만 ; Chee Mahn Shin ; 임세훈 ; Se Hun Lim ; 김정훈 ; Jeong Hun Kim ; 정순호 ; Soon Ho Jeong ; 최영균 ; Joung Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2001, Vol.40(6), p.695 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

증례보고 : 술 후 통증관리를 위한 경막외 카테테르 거치 후 발생한 복시

김영재 ; Young Jae Kim ; 변태경 ; Tae Kyung Byun ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 정순호 ; Soon Ho Jung ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2003, Vol.45(5), p.661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : 수술 전 심전도 이상소견의 빈도 ( The Incidence of Abnormal Electrocardiogram Findings in Preoperative Screening Tests )

신치만 ; Chee Mahn Shin ; 변태경 ; Tae Kyung Byun ; 이재승 ; Jae Seoung Lee ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 정순호 ; Soon Ho Cheong ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2003, Vol.45(6), p.683 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : 혈액응고 및 섬유소용해에 대한 Propofol 마취의 효과 - 뇌동맥류 결찰 시 혈전탄성묘사기에 의한 평가 ( Clinical Investigations : Effect of Propofol Anesthesia on Blood Coagulation and Fibrinolysis - An Assessment Using Thromboelastograph at Clipping of Cerebral Aneurysms )

김영재 ; Young Jae Kim ; 송동현 ; Dong Hyun Song ; 김정훈 ; Jung Hoon Kim ; 정순호 ; Soon Ho Cheong ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2002, Vol.43(1), p.38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : 뇌수술 중 경정맥구 산소포화도 감시 ( Clinical Investigations : Jugular Bulb Venous Oxygen Saturation Monitoring in Brain Surgery )

정순호 ; Soon Ho Cheong ; 오성민 ; Seong Min Oh ; 최영균 ; Young Kyun Choi ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2001, Vol.40(5), p.599 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : 뇌동맥류 결찰을 받는 환자에서 혈전탄성묘사기를 이용한 수술기주위의 혈액응고 변화 ( Perioperative Changes of Blood Coagulation by a Thromboelastograph in Patients Undergoing Clipping of Cerebral Aneurysms )

김영재 ; Young Jae Kim ; 박기남 ; Gee Nam Park ; 윤상열 ; Sang Yeoul Yoon ; 정순호 ; Soon Ho Cheong ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2001, Vol.40(3), p.293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임신성 급성 지방간 환자의 제왕 절개술 마취 관리 1예 -증례 보고-

정순호 ; Soon Ho Cheong ; 김영환 ; Young Whan Kim ; 김세용 ; Seo Yong Kim ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2002, Vol.43(1), p.126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : 한국 성인에서 굴곡성 기관지경을 이용한 상절치부터 좌우 주기관지 분기부까지의 길이에 관한 연구 ( Clinical Investigations : Study of Lengths from the Upper Incisor to Left and Right Mainstem Bronchial Carina in Korean Adults Using a Fibroptic Bronchoscope )

신치만 ; Chee Mahn Shin ; 신용출 ; Yong Chul Shin ; 정순호 ; Soon Ho Cheong ; 최영균 ; Young Kyun Choi ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2001, Vol.40(5), p.572 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

증례 : 임신성 급성 지방간 환자의 제왕 절개술 마취 관리 1 예 - 증례 보고 - ( Case Report : One Case of Anesthetic Management for a Cesarian Section in a Patient with Acute Fatty Liver of Pregnancy - A case report - )

정순호 ; Soon Ho Cheong ; 김영환 ; Young Whan Kim ; 김세용 ; Seo Yong Kim ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2002, Vol.43(1), p.126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : Lidocaine 정주 후 경두개 도플러를 이용하여 측정한 중대뇌동맥 혈류속도의 변화

김영재 ; Young Jae Kim ; 박상운 ; Sang Woon Park ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 정순호 ; Soon Ho Cheong ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2003, Vol.45(5), p.632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : Thiopental 투여 후 전기경련요법을 시행받는 환자에서 경련 직전 Bispectral Index 점수와 경련 지속시간과의 관계

최영균 ; Young Kyun Choe ; 이승록 ; Seung Rok Lee ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 정순호 ; Soon Ho Cheong ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2003, Vol.45(6), p.693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

혈액응고 및 섬유소용해에 대한 Propofol 마취의 효과: 뇌동맥류 결찰 시 혈전탄성묘사기에 의한 평가

김영재 ; Young Jae Kim ; 송동현 ; Dong Hyun Song ; 김정훈 ; Jung Hoon Kim ; 정순호 ; Soon Ho Cheong ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2002, Vol.43(1), p.38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

마취유도 시 경두개 도플러를 이용한 Rocuronium과 Succinylcholine 투여 후 뇌혈류속도 비교

정순호 ; Soon Ho Cheong ; 김영환 ; Young Whan Kim ; 김세용 ; Seo Yong Kim ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2002, Vol.43(5), p.575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : 소아에서 Ketamine 전투여가 Rocuronium Bromide 정주 시 발생하는 혈관통에 미치는 영향

정순호 ; Soon Ho Cheong ; 김세용 ; Se Yong Kim ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2003, Vol.45(4), p.447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : 저체온 심장폐우회로를 이용한 개심술에서 재가온 동안 정상탄산상태와 고탄산혈증이 목정맥팽대의 산소포화도와 젖산치에 미치는 영향 ( Clinical Investigations : The Effects of Normocapnia and Hypercapnia on Venous Oxygen Saturation and Lactate Levels at the Jugular Bulb during Rewarming from Hypothermic Cardio

김영재 ; Young Jae Kim ; 나채길 ; Chae Kil Na ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 정순호 ; Soon Ho Jeong ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2002, Vol.43(3), p.314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

부인과 복강경 수술 후 오심 및 구토 예방을 위한 Ramosetron과 Dexamethasone의 복합요법과 Ramosetron 단독요법의 비교

오대석 ; Dae Seok Oh ; 이정한 ; Jeong Han Lee ; 이상은 ; Sang Eun Lee ; 김영환 ; Young Hwan Kim ; 임세훈 ; Se Hun Lim ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 정순호 ; Soon Ho Cheong ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 신치만 ; Chee Mahn Shin

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2009, Vol.56(2), p.169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remifentanil이 QT dispersion에 미치는 영향 ( Experimental Research Article : Effect of remifentanil on QT dispersion )

이상은 ; Sang Eun Lee ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 김영환 ; Young Hwan Kim ; 조광래 ; Kwang Rae Cho ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 이정한 ; Jeong Han Lee ; 이원진 ; Won Jin Lee ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 임세훈 ; Se Hun Lim ; 최영균 ; Young Kyun Choe

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2009, Vol.57(6), p.737 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

산모의 전기경련요법을 위한 마취 경험 -증례보고-

문성호 ; Sung Ho Moon ; 임세훈 ; Se Hun Lim ; 이상은 ; Sang Eun Lee ; 김영환 ; Young Hwan Kim ; 이정한 ; Jeong Han Lee ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 정순호 ; Soon Ho Cheong ; 최영균 ; Young Kyun Choi ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 신치만 ; Chee Mahn Shin

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2008, Vol.55(2), p.259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : 목표 농도 조절 주입에서 예측 제지방체중과 실측 제지방체중의 차와 Propofol 혈중농도의 상관관계

최석환 ; Suk Whan Choi ; 임세훈 ; Se Hun Lim ; 이상은 ; Sang Eun Lee ; 김영환 ; Young Hwan Kim ; 이정한 ; Jeong Han Lee ; 이근무 ; Kun Moo Lee ; 정순호 ; Soon Ho Cheong ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 신치만 ; Chee Mahn Shin

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 2008, Vol.55(6), p.666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 김영재
  2. Chee Mahn Shin
  3. 최영균
  4. 신치만
  5. Young Jae Kim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...