skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Association ARIA xóa Chebaro, Bilal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction des profils utilisateurs à base d'une ontologie pour une recherche d'information personnalisée.

Daoud, Mariam ; Tamine, Lynda ; Boughanem, Mohand ; Chebaro, Bilal; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications)

DOI: 10.24348/coria.2008.225 ; Related DOI: 10.24348/coria.2008

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Association ARIA
  2. Boughanem, Mohand
  3. Tamine, Lynda
  4. Daoud, Mariam
  5. Chebaro, Bilal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...