skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Tác giả/ người sáng tác: Cheah, Pheng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Given culture: rethinking cosmopolitical freedom in transnationalism

Cheah, Pheng

boundary 2, Summer, 1997, Vol.24(2), p.157(41) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-3659

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectral nationality: the living on [sur-vie] of the postcolonial nation in neocolonial globalization

Cheah, Pheng

boundary 2, Fall, 1999, Vol.26(3), p.225(28) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-3659

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...