skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa Tác giả/ người sáng tác: Chaudhury, Abhijit xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studying the current status of technology adoption

Bharati, Pratyush ; Chaudhury, Abhijit

Communications of the ACM, 01 October 2006, Vol.49(10), pp.88-93 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1164394.1164400

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chaudhury, Abhijit
  2. Bharati, P.
  3. Bharati, Pratyush
  4. Chaudhury, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...