skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Năm xuất bản: 1998đến2007 xóa Ngôn ngữ: French xóa Tác giả/ người sáng tác: Chatty, Stéphane xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les transitions visuelles différenciées: principes et applications

Schlienger, Céline ; Dragicevic, Pierre ; Ollagnon, Claire ; Chatty, Stéphane

Proceedings of the 18th Conference on l'interaction homme-machine, 18 April 2006, pp.59-66

ISBN: 1595933506 ; ISBN: 9781595933508 ; DOI: 10.1145/1132736.1132744

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ivy: un bus logiciel au service du développement de prototypes de systèmes interactifs

Buisson, Marcellin ; Bustico, Alexandre ; Chatty, Stéphane ; Colin, Francois-Régis ; Jestin, Yannick ; Maury, Sébastien ; Mertz, Christophe ; Truillet, Philippe

Proceedings of the 14th Conference on l'interaction homme-machine, 26 November 2002, pp.223-226

ISBN: 1581136153 ; ISBN: 9781581136159 ; DOI: 10.1145/777005.777040

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...