skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Chatterjee, Indrani xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

En-Gendering India: Woman and Nation in Colonial and Postcolonial Narratives

Chatterjee, Indrani

The Journal of Asian Studies, Vol.60(2), pp.591-593 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chatterjee, I
  2. Indrani Chatterjee
  3. Chatterjee, Indrani

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...