skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Tác giả/ người sáng tác: Chastek, Gary xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements engineering in software product line engineering

Insfrán Pelozo, César Emilio ; Chastek, Gary ; Donohoe, Patrick ; Sampaio Do Prado Leite, Julio César; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació

ISSN: 0947-3602 ; DOI: 10.1007/s00766-013-0189-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KMoS - RE : knowledge management on a strategy to requirements engineering

Olmos, K. ; Rodas, J.

Requirements Engineering, 2014, Vol.19(4), pp.421-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-013-0178-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A holistic approach to feature modeling for product line requirements engineering

Lee, Jaejoon ; Kang, Kyo ; Sawyer, Pete ; Lee, Hyesun

Requirements Engineering, 2014, Vol.19(4), pp.377-395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-013-0183-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...