skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa Tác giả/ người sáng tác: Charters, Claire xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Self-Determination Approach to Justifying Indigenous Peoples' Participation in International Law and Policy Making
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Self-Determination Approach to Justifying Indigenous Peoples' Participation in International Law and Policy Making

Charters, Claire

International Journal on Minority and Group Rights, 2010, Vol.17(2), pp.215-240 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181110X495872

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Brill Academic Publishers  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. JSTOR Archival Journals  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Charters, C.
  2. Charters, Claire

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...