skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: American Political Science Review xóa Tác giả/ người sáng tác: Charney, Evan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political liberalism, deliberative democracy, and the public sphere

Charney, Evan

American Political Science Review, March, 1998, Vol.92(1), p.97(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity and Liberal Nationalism

Charney, Evan

The American Political Science Review, May 2003, Vol.97(2), pp.295-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055403000686

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Charney, E
  2. Evan Charney
  3. Charney, Evan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...