skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Bioline International xóa Tác giả/ người sáng tác: Charles-Davies, M A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progesterone, selected heavy metals and micronutrients in pregnant Nigerian women with a history of recurrent spontaneous abortion

Ajayi, O O ; Charles-Davies, M A ; Arinola, O G

African health sciences, June 2012, Vol.12(2), pp.153-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1729-0503 ; PMID: 23056021 Version:1 ; DOI: 10.4314/ahs.v12i2.12

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ajayi, O.O.
  2. Charles-Davies, M.A.
  3. Charles-Davies, MA.
  4. Arinola, O.G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...